Zásady ochrany osobních údajů

Zpět

Laboratoře URGO Healthcare jsou francouzskou společností s rodinným kapitálem založenou v roce 1958 s více než 50letou tradicí v oblasti zdravotní péče. Posláním naší společnosti, která je součástí skupiny společností URGO Group, je identifikovat potřeby spotřebitelů a pacientů v oblasti zdraví a léčby a najít inovativní řešení s opřené o vědeckou a technologickou odbornost.

V rámci naší obchodní činnosti běžně využíváme osobní údaje Vás, jakožto našich zákazníků a obchodních partnerů. Protože ctíme a plně respektujeme právo na ochranu soukromí všech osob, jejichž osobní údaje evidujeme, tak prostřednictvím těchto Zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) vysvětlujeme zejména:

Zároveň Vás chceme prostřednictvím těchto zásad informovat o Vašich právech, která máte v souvislosti s dále uvedeným zpracováním osobních údajů, a také o možnostech uplatnění těchto práv.

OBSAH

  1. ÚVOD
  2. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME A JEJICH ZDROJE
  3. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  4. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME?
  5. JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT?
  6. PŘEDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU?
  7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
  8. KONTAKT
  9. AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD

1. ÚVOD

Ve společnosti URGO Healthcare CZ s.r.o., se sídlem a adrese Praha 10 - Horní Měcholupy, Bolevecká 493, PSČ 10900 (dále jen „my“, „nás“ nebo „URGO Healthcare“) jsme zavázáni k zajištění důvěrnosti osobních údajů, které zpracováváme, a při tom respektujeme práva na ochranu soukromí jednotlivců. V rámci naší obchodní činnosti běžně získáváme zejména při interakci s Vámi, jakožto našimi zákazníky a obchodními partnery řadu informací o Vaší osobě, které Vás přímo či nepřímo identifikují (dále jen „osobní údaje“).

Společnost URGO Healthcare je správcem všech dále uvedených osobních údajů, které zpracovává v souladu s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). To znamená, že odpovídáme za rozhodnutí o shromažďování a použití těchto osobních údajů. Také to znamená, že jsme povinni zodpovědět všechny Vaše otázky a řešit žádosti v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, které zpracováváme.

2. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME A JEJICH ZDROJE

Zpracovávat budeme informace, které získáme při obchodní interakci přímo od Vás a dále také z relevantních veřejně dostupných zdrojů, které se ovšem bezprostředně týkají Vaší odborné činnosti jako je Vaše vlastní odborná webová prezentace, případně webová prezentace Vašeho zaměstnavatele a dále také oficiální veřejné rejstříky a evidence členů profesních organizací.

Konkrétně budeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

3. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje používáme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění konkrétního účelu, a to na základě tomu odpovídajícího právního základu.

Právním základem zpracování Vašich kontaktních údajů a základních informací, které se týkají Vaší odborné činnosti je oprávněný zájem společnosti URGO Healthcare (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), abychom vůbec mohli ověřit Váš případný zájem o bližší seznámení s výrobky a službami naší společnosti, navázat s Vámi bližší obchodní vztah, informovat Vás o podmínkách zpracování osobních údajů a případně získat Váš souhlas s dalším zpracováním osobních údajů. Právním základem zpracování všech výše uvedených kategorií osobních údajů pro účely poskytování informací a realizace přímého marketingu ohledně výrobků a služeb společnosti URGO Healthcare, a to včetně zasílání elektronických obchodních sdělení, je Váš dobrovolný a informovaný souhlas (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoli odvolat, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování již provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním a ani provádění zpracování, které je nezbytné pro dodržení zákonných povinností URGO Healthcare, splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou a pro případné prokázání předchozího udělení souhlasu.

4. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME?

Zavedli jsme odpovídající bezpečnostní opatření, abychom zabránili zejména ztrátě či neoprávněnému použití, zobrazení, pozměnění nebo zpřístupnění Vašich osobních údajů.

Dále omezujeme přístup k Vašim osobním údajům ze strany našich zaměstnanců a externích dodavatelů služeb na osoby, které přístup potřebují, aby mohly vykonávat svou práci nebo nám poskytovat potřebné služby, jako např. zajišťování marketingové a IT podpory. Tyto osoby budou používat Vaše osobní údaje pouze na základě našich pokynů a jsou povinny zachovávat ve vztahu k Vašim osobním údajům mlčenlivost.

Zavedli jsme také postupy pro řešení podezření na porušení zabezpečení osobních údajů v souladu s požadavky GDPR.

5. JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT?

Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu budeme uchovávat pouze po omezenou dobu, a to maximálně po dobu, kdy budeme mít důvodně za to, že jsou tyto údaje stále relevantní pro uvedený účel a Vy budete stále zdravotnickým odborníkem.

Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat až do Vašeho případného odvolání tohoto souhlasu, nebo jen do okamžiku, kdy budeme mít důvodně za to, že již nejste zdravotnickým odborníkem.

6. PŘEDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU?

Abychom mohli zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely stanovené v těchto Zásadách, je možné, že je předáme našim externím dodavatelům, a to i mimo EU.

Abychom zajistili bezpečnost Vašich osobních údajů, budeme osobní údaje předávat do zemí mimo EU pouze v souladu s GDPR a v takovém případě vždy zajistíme, aby k takovému předání došlo při současném poskytnutí vhodných záruk dle GDPR, zejména s využitím vzorových smluvních doložek.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

V souvislosti s výše uvedeným zpracováním Vašich osobních údajů máte v rozsahu blíže stanovené GDPR právo:

Vždy nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách. Budeme se snažit Vám pomoci, kdykoli si budete přát uplatnit svá práva, ale v určitých případech můžeme ze zákonem stanovených důvodů Vaši žádost zamítnout.

Bezodkladně prověříme každou zaslanou žádost a odpovíme Vám nejpozději do měsíce od doručení žádosti. Tuto lhůtu je možné prodloužit o další dva měsíce, pokud to bude nutné, abychom mohli řádně odpovědět (např. pokud bude složité žádost zpracovat a budeme potřebovat více času), ale vždy Vás budeme o důvodech případného zdržení informovat. Máte také právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

8. KONTAKT

Pokud budete mít dotazy ke způsobu zpracování Vašich osobních údajů nebo pokud budete chtít uplatnit svá práva, prosím, kontaktujte nás na adrese sídla naší společnosti nebo ideálně na emailové adrese: Privacy@cz.urgo.com

9. AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD

Tyto Zásady můžeme podle potřeby aktualizovat, abychom zohlednili změny v postupu zpracování osobních údajů (např. pokud zavedeme nový systém nebo postup, který bude obsahovat nový způsob zpracování osobních údajů), nebo abychom upřesnili informace obsažené v těchto Zásadách. Změny budou vždy v souladu s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR.

Doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali případné aktualizace těchto Zásad. O jejich změnách nebo o změně způsobu použití Vašich osobních údajů Vás nicméně budeme informovat přímo, pokud tak stanoví zákon.

NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁNO: 25.11.2020


Zpět